In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Ekiro paardenoaching
De eenmanszaak, gedreven door mevrouw I.S. Aaldering-Scholtens, mede handelend onder de naam ‘Ekiro paardencoaching’, gevestigd te (7009AH) Doetinchem aan de Prins Alexanderstraat 112. De eenmanszaak staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73779822.

Coach
Mevrouw I.S.Aaldering-Scholtens.

Coaching
1-op-1 begeleiding met de klant met de inzet van paarden. Training en begeleiding in groepen (max. 10 personen) met inzet van paarden.

Opdrachtgever
De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot coaching is gesloten.

Klant
De natuurlijke persoon die aan de coaching deelneemt.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Ekiro paardencoaching, gevestigd te Doetinchem, verder te noemen “coach”, te leveren diensten of producten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien alle betrokken partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Totstandkoming en wijziging overeenkomst
2.1 Ekiro paardencoaching is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met uitvoeringshandelingen is begonnen.
2.2 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van de coach ontheffen de coach van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend bindend als die schriftelijk door Ekiro paardencoaching zijn bevestigd.

Artikel 3 – Aangeboden diensten
3.1 De klant kan uitsluitend het aangevraagde traject ingaan en afmaken wanneer het bijbehorende contract is getekend en de kosten voor het traject zijn voldaan binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn (zie Artikel 5.2).

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Sessies vinden plaats op het aangewezen bezoekadres, Prins Alexanderstraat 112, Doetinchem, tenzij anders is overeengekomen tussen klant en coach.
4.2 Door het aangaan van de overeenkomst stelt de klant zich in staat van verplichting tot het nakomen van alle afspraken die gemaakt zijn met de coach wat betreft de aangeboden diensten, gedurende de totale loop van het gekozen traject.

Artikel 5 – Investering en betaling
5.1 Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
5.2 De coach is gerechtigd om gedurende het kalenderjaar een tariefwijziging door te voeren. Dit geldt niet voor reeds lopende offertes en overeenkomsten.
5.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op de coach te verrekenen met de door de coach in rekening gebrachte bedragen.
5.4 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door de coach aangewezen bank- of girorekening. De coach heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door coach, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door de coach is ontvangen. Indien vooruitbetaling wordt geweigerd, is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor de coach voortvloeiende schade.
5.5 De coach is gerechtigd de diensten die zij de klant biedt op te schorten totdat alle door de klant aan coach verschuldigde betalingen zijn voldaan.
5.6 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan de coach vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek.
5.7 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10% van de door de klant aan de coach verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of coach buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van de coach om schadevergoeding te vorderen.
5.8 Onverminderd de overige rechten van de coach uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens coach gehouden om de incassokosten te vergoeden die de coach heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard
– schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

Artikel 6 – Annulering
6.1 Annulering van een sessie dient uiterlijk 48 uur van tevoren te worden doorgegeven. In het geval waarin een sessie binnen 48 uur voor aanvang wordt geannuleerd, is de coach gerechtigd deze sessie conform de afgesproken kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever.
6.2 Ekiro paardencoaching heeft het recht om een coachsessie te annuleren en zal in dat geval de door de opdrachtgever betaalde kosten voor deze sessie binnen 14 dagen vergoeden.
6.3 Ekiro paardencoaching heeft het recht om de aanvangstijd, datum en/of locatie van een coachsessie te wijzigen.
6.4 Ekiro paardencoaching behoudt zich het recht om te allen tijde het traject met de klant af te breken wanneer er sprake is van nalatigheid van de klant of Ekiro paardencoaching zelf niet meer kan voldoen aan het leveren van de gevraagde diensten. Enkel in dit laatste geval zullen eventuele door de klant gemaakte kosten van de niet doorlopen sessies worden vergoed aan de klant.
6.5 Enkel als door beide partijen, om welke redenen dan ook, wordt besloten de overeenkomst in zijn geheel te verbreken, middels een schriftelijke overeenkomst, vervalt de betalingsplicht van de klant voor enige resterende, openstaande gesprekken. De klant kan geen aanspraak maken op een vergoeding van gesprekken die reeds hebben plaatsgevonden.

Artikel 7 – Het nakomen door Ekiro paardencoaching
7.1 Ekiro paardencoaching spant zich te allen tijde in om de gegeven coaching naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
7.2 De coach is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachsessies.
7.2 Voor overleg met derden in het belang van de klant, wordt vooraf aan de klant om schriftelijke toestemming gevraagd.

Artikel 8 – Overmacht
8.1 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Ekiro paardencoaching zijn ontstaan, zoals onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.
8.2 In geval van overmacht behoudt Ekiro paardencoaching zich het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden.
8.3 In geval van overmacht zal Ekiro paardencoaching de kosten van de reeds geplande sessie(s) niet verhalen op de klant, wanneer Ekiro paardencoaching er redelijkerwijs van uit kan gaan dat door deze overmacht de klant niet in staat was om zich aan de 48-uurs regeling te houden, zoals omschreven in Artikel 6.1.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 Ekiro paardencoaching is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien die schade enkel het rechtstreekse en het directe gevolg is van grove nalatigheid van de coach. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag van de opdrachtgever/klant gedeclareerde en door opdrachtgever/klant betaalde coachingskosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
9.2 In het geval dat Ekiro paardencoaching jegens de klant tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst.
9.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
9.4 De coach is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
9.5 De klant vrijwaart de coach voor aanspraken van derden. De klant zal door Ekiro paardencoaching ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.9.6 Claims in verband met een beweerdelijke aansprakelijkheid van Ekiro paardencoaching dienen schriftelijk te worden ingediend, doch uiterlijk binnen twee (2) maanden na afloop van de coaching.

Artikel 10 – Opschorting en ontbinding
10.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog de verplichting volledig na te komen.
10.2 In geval van verzuim van de klant is Ekiro paardencoaching gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Ekiro paardencoaching verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
10.3 Ekiro paardencoaching is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem/haar aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. De coach zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 11 – Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in in het rechtsgebied Gelderland, Nederland, onverminderd de bevoegdheid van Ekiro paardencoaching het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Artikel 12 – Klachtenprocedure
12.1 Indien de klant/opdrachtgever niet tevreden is, dient deze enige klachten ten allereerste bespreekbaar te maken met de coach.
12.2 Indien er in het geval van klachten geen toenadering mogelijk is tussen de coach en de klant/opdrachtgever, zal er worden overgegaan tot het inschakelen van een derde partij in de vorm van een mediator om de geschillen op te lossen. De mediator dient geregistreerd te zijn in het MfN register en wordt in overleg door beide partijen gezamenlijk gekozen. De kosten van de mediator zullen door de coach en de klant voor een gelijk deel gedragen worden.

Artikel 13 – Vertrouwelijkheid
13.1 Ekiro paardencoaching behandelt de door de klant/opdrachtgever verstrekte informatie als strikt vertrouwelijk.
13.2 Klant/opdrachtgever is eraan gehouden om alle tijdens de coaching verkregen informatie, ongeacht van wie of waar afkomstig, strikt vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 14 – Website en sociale media
14.1 Ekiro paardencoaching stelt met zorgvuldigheid alle informatie samen die op www.ekiro- paardencoaching.nl; www.ekiro.nl en al haar sociale mediakanalen wordt gedeeld. Er kan echter niet worden gegarandeerd dan deze informatie te allen tijde correct en volledig is. Aan de informatie op de website en/of sociale mediakanalen van Ekiro paardencoaching kunnen geen rechten worden ontleend.

Meest recente versie: 19 september 2021